Alan adına sahip olmak artık çok kolay

19.99 ₺ den başlayan fiyatlarla

.TR Uzantılı Alan Adı Kayıt Servisi

Alan Adı Satış Sözleşmesi

Güncelleme Tarihi: 12.12.2017

İş bu genel kullanım şartları, BERİL TEKNOLOJİ BİLİŞİM YAYINCILIK TİCARET A.Ş. (Mutlukent Mh. 2007 Sk. No:26 Çankaya Ankara Türkiye) adresinde mukim (Bundan Sonra "Şirketçe DNS" olarak anılacaktır) ile "Şirketçe DNS" ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile "Şirketçe DNS" üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) alan 3. kişiler arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda "Şirketçe DNS" müşteri hesaplarına el koyabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir.

Adı geçen sözleşme "Şirketçe DNS" ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri’nin "Şirketçe DNS" üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Müşteri ile "Şirketçe DNS" arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar. Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi okuyup, anladığınızı ve uyuşmazlık politikaları bakımından Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ve ile "Şirketçe DNS"in zaman zaman www.dns.com.tr alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

Müşteri ve "Şirketçe DNS", müşteriye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşterinin hesabında, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, "Şirketçe DNS" Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, call center görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca "Şirketçe DNS" çalışanlarını veyahut "Şirketçe DNS"in doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşterinin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek veyahut temsilci olarak hareket eden 3. bir kişinin yaptığı işlemlerle ve "Şirketçe DNS" üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Müşteri, gerek "Şirketçe DNS"in, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, ODTÜ Nic.TR, ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgili mevzuata ve "Şirketçe DNS" tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.

Ücretler

Müşteri tarafından satın alınan ve "Şirketçe DNS" tarafından Müşteriye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında, (“hizmetler”), Müşteri; "Şirketçe DNS"ten hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, Müşteri tarafından aşağıdaki yollardan biri ile yapılır: geçerli bir kredi kartı, havale, eft

Ödeme zamanında, döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemeler bakımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Amerikan Doları Döviz Satış Kuru üzerinden ödeme yapılmalıdır. Alan adı kayıt hizmeti satın alındığında, "Şirketçe DNS", herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler) Müşteri, "Şirketçe DNS"in ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi "Şirketçe DNS"in etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler arasında, ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabınıza kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve almış olduğunuz sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydınız da dahil olmak üzere aldığınız tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

"Şirketçe DNS", düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut "Şirketçe DNS"in Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir.

Alan Adı Süre Uzatımları

Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman - müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı yalnız ve ancak iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki müşterinin otomatik ödeme talimatı verdiği diğeri de müşterinin kendiliğinden müşteri panelinden alan adının süresini uzattığı durumlardır. Bunun dışındaki haller için "Şirketçe DNS" alan adı süre uzatımı bakımından müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

Eğer herhangi bir nedenle "Şirketçe DNS", Müşteri bilgilerinde kayıtlı Ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veyahut Müşteri "Şirketçe DNS"in ödeme almasını onaylamazsa Müşteri "Şirketçe DNS"in yapmış olduğu bildirimleri cevaplamazsa, Müşteri alan adı kaydı sona erecektir.

Müşteri kredi kartı ile alış veriş yapıyorsa "Şirketçe DNS"in sistemlerindeki kredi kartı bilgilerini, son kullanım tarihi bilgisini içeren Ödeme Yöntemi bilgisini güncel tutmak zorundadır. Alan adı süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, Müşteri alan adının süresini, sadece, "Şirketçe DNS"i arayarak ve alan adının süresinin uzatılması isteğini ileterek uzatabilir. Müşteri talimatı olmaksızın alan adının süresi ilgili Müşteri Yöneticisi tarafından düzeltilemez. Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır.

Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerek otomatik olarak gerekse kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı "Şirketçe DNS"in sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Her halükarda, alan adınızın süresini zamanında uzatmazsanız, ilave ücretler uygulanabilir. Müşteri bu ücretler için iade talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Eğer müşteri, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de "Şirketçe DNS"’dan alıyorsa, Müşteri alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, "Şirketçe DNS"in, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteriye ait süresi dolmuş alan adının süresini kendiliğinden uzatabileceğini veya silinebileceğini kabul etmektedir. Eğer, "Şirketçe DNS", Müşterinin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, "Şirketçe DNS" Müşterinin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için Müşteri "Şirketçe DNS"'ya ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti'ne sahip olacaktır. Süre Uzatım Mühleti, alan adı uzantılarına göre değişiklik gösterir ve "Şirketçe DNS" karar ve inisiyatifinde 1 ila 30 gün arası uygulanır.

Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir.

Eğer Müşteri Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için "Şirketçe DNS"'ya ödeme yapmazsa, alan adı, "Şirketçe DNS"'ya ve "Şirketçe DNS"in belirlediği bir geri alım veya geç yenileme bedeli veya diğer her ne isimle anılırsa anılsın hizmet ve/veya işlem ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için müşteriye 1 ila 30 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40USD ile 500USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 1 ila 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise "Şirketçe DNS", kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşterinin alan adını silebilir veya Müşteri hesabının bir başka kişiye devredilebilmiş olma ihtimalini kabul eder. "Şirketçe DNS", indirimli, ücretsiz veya bir diğer ürün ve hizmetle ilişkili fayda ile sunduğu kampanyalı alan adlarını, alan adının süresi bitiminde (vaadedilen ücresiz, indirimli, kampanyalı süre), müşteri kendisine tanınan süre içinde uzatma işlemi yapmadığı takdirde, hiç bir ek süre tanımaksızın silme hakını saklı tutar.

Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri alan adı uzantılarına göre farklılık gösterebilir.

Sözleşmeler Şartı; Değişiklikler

Bu Sözleşme'nin süresi, müşteri, "Şirketçe DNS" aracılığıyla alan adı kaydettirdiği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. Müşteri "Şirketçe DNS" aracılığıyla kaydettirdiği her hangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir.

Müşteri, "Şirketçe DNS"in, bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. "Şirketçe DNS", bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, "Şirketçe DNS"in bu Sözleşme'de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri "Şirketçe DNS" ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçerse, "Şirketçe DNS"'ya yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.

Alan Adlarının Devri; Yeniden Satış Uygulamaları

Eğer Müşteri, her hangi bir alan adını devrederse, "Şirketçe DNS"in Alan Adı Transfer Sözleşme'sinde belirtilen şartlara ve prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir. Alan Adı Transfer Sözleşmesinin son hali "Şirketçe DNS"in internet sitesi üzerinden görülebilir.

"Şirketçe DNS" tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, müşteri, bu kayıt ve şartların "Şirketçe DNS"in Alan Adı Kayıt Sözleşmesi ve Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikaları ile çelişmeyeceğini kabul etmektesiniz.

MÜŞTERİ, ICANN ve/veya Nic.TR gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır.

Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi "Şirketçe DNS"e sağlayacak, böylece "Şirketçe DNS"'da kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir.

Hizmetlerin Askya Alınması; Sözleşme İhlali

Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir.

i. "Şirketçe DNS" tarafından sağlanan hizmetlerden her hangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen her hangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.

ii. Her hangi bir alan adı kaydınız ICANN'in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen her hangi bir "Şirketçe DNS" prosedürü gereğince, (a) her hangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da "Şirketçe DNS" tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.

Müşteri, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca "Şirketçe DNS" tarafından belirlenen her hangi bir "Şirketçe DNS" kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve "Şirketçe DNS"in bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri "Şirketçe DNS"e on (10) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, "Şirketçe DNS" müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterimin alan adlarının iptali ve "Şirketçe DNS" tarafından müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Hizmet Kısıtlanması; Reddetme Hakkı

Müşteri, "Şirketçe DNS" tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:

• İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve

• "Şirketçe DNS" tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.) Eğer, müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) "Şirketçe DNS" Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da "Şirketçe DNS" üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, "Şirketçe DNS"in NS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir.

Müşteri, "Şirketçe DNS"in sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack’leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, "Şirketçe DNS"in bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır.

Müşteri, "Şirketçe DNS"in, takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, "Şirketçe DNS", kendi takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, her hangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, "Şirketçe DNS" alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:

• üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler

• 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar

• nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler

• haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler

• üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler

• küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.

Her ne kadar Müşteri "Şirketçe DNS"in bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak "Şirketçe DNS"e yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de "Şirketçe DNS"in bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz.

Bütün Kayıt İçin Özel Şartlar

Müşteri, Üst Sınıf alan Kayıtları ve İkinci Sınıf Alan Kayıtları gibi, ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, bir alan kaydı satın aldıktan sonra her bir Kayıt için, sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.